TELEFON: +420 774 860 789
E-MAIL: info@megcharity.cz

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to mezi fyzickou osobou, poskytovatelem a M.E.G Charity nadačním fondem, IČO 052 25 426 se sídlem Karlovy Vary, Libušina 514/34, PSČ 360 01 (dále jen “M.E.G CHARITY”) uzavírané mezi M.E.G CHARITY jakožto prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu M.E.G Charity (dále jen “kupní smlouva”). Internetový obchod je M.E.G Charity je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.megcharity.cz (dále jen “internetový obchod”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

2) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a/nebo služby na internetovém obchodě M.E.G Charity, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3) M.E.G Charity obdrží od poskytovatelů zboží a/nebo kupony na služby a následně nabízí kupujícímu zboží a/nebo slevové kupony na službu. Veškeré výnosy z prodeje zboží a/nebo slevových kuponu na služby budou použity na dobročinné účely, konkrétně na vybavení nemocnic.

4) Poskytovatelem zboží a/nebo služby je osoba, která poskytuje zboží a/nebo služby, které jsou obsahem slevového kuponu a zároveň přijímá slevové kupony vydané M.E.G Charity na nákup této služby, a to v plné hodnotě této služby (dále jen “poskytovatel”). Poskytovatelem je osoba, která je v nabídce služeb předem přesně identifikována.

5) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6) Znění obchodních podmínek může M.E.G Charity měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7) Pokud je v obchodních podmínkách hovořeno o zboží, je tímto míněn i slevový kupon.

 1. Objednání zboží a služeb a uzavření kupní smlouvy

1) Obsahem smluvního vztahu je závazek M.E.G Charity poskytnout kupujícímu zboží a/nebo službu specifikovanou ve slevovém kuponu nabízeném poskytovatelem prostřednictvím webového rozhraní obchodu. M.E.G Charity se zavazuje zaslat zboží a/nebo slevový kupon kupujícímu a kupující se zavazuje zaplatit za toto zboží a/nebo slevový kupon sjednanou cenu. Kupující může objednat zboží a/nebo službu pouze z aktuální nabídky webového rozhraní obchodu.

2) Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží a/nebo slevový kupon uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, technické a designové detaily a ostatní prezentace zboží uvedená v internetovém obchodě, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji informativního charakteru a mohou se od finálního výrobku lišit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu.

4) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je doručováno pouze v rámci území České republiky.

5) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží “vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako “objednávka”).

6) Před zasláním objednávky M.E.G Charity je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou M.E.G Charity považovány za správné. M.E.G Charity po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”).

7) Kupní smlouva po svém uzavření je M.E.G Charity archivována a je přístupná na vyžádání. Kupní smlouva je uzavřena v češtině.

8) Smluvní vztah mezi M.E.G Charity a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je M.E.G Charity zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. M.E.G Charity má právo objednávku kupujícího odmítnout, a to i bez udání důvodu.

9) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Místo plnění zboží a objednaných služeb

1) Místem plnění je sklad M.E.G Charity, kde M.E.G Charity předá zboží dopravci – přepravní společnosti, popřípadě kupujícímu dle objednávky.

2) Doba platnosti a další podmínky užití slevového kuponu jsou uvedeny na samotném slevovém kuponu.

 1. Podmínky uplatňování slevových kuponů

1) Slevový kupon může být využit pouze jednou. Je výhradně na poskytovateli, jestli může být slevový kupon uplatněn současně s jinými slevami, nabídkami nebo kupony, které akceptuje. Slevový kupon uplatněný nebo užitý v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo v rozporu se zákonem se stává neplatný. Platnost slevového kuponu je na něm vyznačena datem.

2) Jenom jeden slevový kupon může být uplatněn v rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod z něho plynoucích u poskytovatele), pokud poskytovatel nestanoví jinak. Ani poskytovatel ani M.E.G Charity nejsou zodpovědní a neručí za ukradený nebo ztracený slevový kupon.

3) Kupující má nárok na využití slevového kuponu v přesně časově vymezeném období uvedeném na slevovém kuponu, poté nárok kupujícího na poskytnutí plnění dle slevového kuponu zaniká. Kupující nemá právo na vrácení peněz za nevyužitý slevový kupon s výjimkou případu uvedeného v čl. 8.2. těchto obchodních podmínek.

 1. Cena zboží a platební podmínky

1) Ceny uvedené na internetové adrese www.megbiobachovky.cz jsou platné v okamžiku objednání.

2) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit M.E.G Charity následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)
 2. b) bankovním převodem

3) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4) Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet M.E.G Charity nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi M.E.G Charity a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 1. Přeprava a dodání zboží

1) Dodací lhůta začíná běžet dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, je M.E.G Charity předáno dopravci do 2-5 pracovních dnů po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto M.E.G Charity kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Předpokládané dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.

2) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3) Je-li M.E.G Charity podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5) Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení balení či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem faktury kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.

 1. Záruka a odpovědnost za vady

1) Poskytovatel se zaručuje kupujícímu, že slevový kupón na služby dle kupní smlouvy lze uplatnit v místě a čase ve slevovém kupónu uvedeném. Po uplynutí doby uvedené ve slevovém kupónu nárok kupujícího na plnění z kupní smlouvy zaniká.

2) M.E.G Charity odpovídá pouze za to, že v souladu s těmito obchodními podmínkami bude kupujícímu dodán slevový kupon a že použití slevového kuponu nebude poskytovatelem odmítnuto, splní-li kupující stanovené podmínky.

3) Poskytovatel se zaručuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsali, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

4) Ustanovení uvedená v č. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání, nebo použitím zboží v rozporu s jeho účelem, nebo návodem k obsluze, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené.

5) M.E.G Charity není stranou smluvních vztahů mezi kupujícím a poskytovatelem a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z kupní smlouvy, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou kupujícímu na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s kupní smlouvou.

6) M.E.G Charity nenese odpovědnost za poskytnuté zboží, a/nebo služby, jejich množství a kvalitu. Veškeré reklamace je kupující povinen uplatnit přímo u poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za množství a kvalitu poskytnutého zboží, a/nebo služby v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy a výměna zboží

1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle kupujícího, nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2) Nejedná-li se o případ uvedený v č. 8.1 těchto obchodních podmínek č o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být M.E.G Charity odesláno (dopisem, který je možné zaslat na adresu M.E.G Charity nadační fond, Karlovy Vary, Libušina 514/34, PSČ 360 01, e-mailem: m.e.g@m-e-g.cz) ve lhůtě uvedené v předchozí větě, kdy je uvedeno zda kupující žádá o odstoupení od kupní smlouvy, či výměnu zboží, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu, či adresou pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 8.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, a/nebo slevový kupon musí být M.E.G Charity vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to buď zasláním na adresu M.E.G Charity nadační fond, Karlovy Vary, Libušina 514/34, PSČ360 01, doporučeně a pojištěné, anebo odevzdáním v sídle M.E.G Charity nadačního fondu, Karlovy Vary, Libušina 514/34, PSČ360 01. Doporučeně neznamená na dobírku. Při vrácení zboží musí kupující předložit doklad o koupi, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u M.E.G Charity, zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží M.E.G Charity, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 8.2 těchto obchodních podmínek, vrátí M.E.G Charity peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je M.E.G Charity od kupujícího přijala. M.E.G Charity je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, M.E.G Charity není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží M.E.G Charity odeslal.

5) Kupující nese odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží vyplývající z nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkcí.

6) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je M.E.G Charity oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) Do doby převzetí zboží kupujícím je M.E.G Charity oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. Ochrana osobních údajů

1) Kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro webové rozhraní obchodu. Osobní údaje kupujícího zpracovává přímo M.E.G Charity.

2) Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů pro potřeby plnění kupní smlouvy a dále pro účely marketingových aktivit M.E.G Charity.

3)Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajů a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Jeho osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění.

 1. Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti smluvních stran neřešené touto kupní smlouvou se řídí zákonem č 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími právními předpisy.

2) Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ukázalo být neplatným z důvodu rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, či ustanovením nevynutitelným, pak tato skutečnost nepůsobí než neplatnost, nebo nevynutitelnost onoho konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu těchto obchodních podmínek a nezpůsobuje neplatnost těchto obchodních podmínek.

3) Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4) Kontaktní údaje M.E.G Charity, nadační fond, IČ0 052 25 426, se sídlem Karlovy Vary, Libušina 514/34, PSČ360 01, adresa elektronické pošty m.e.g@m-e-g.cz , telefon +420 607 792 350.

5) Veškeré výnosy z prodeje zboží, a/nebo slevových kuponu na služby budou použity na dobročinné účely, konkrétně na vybavení nemocnic po celé České republice.

6) Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující M.E.G Charity, že akceptuje obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách. Vztahy mezi Kupujícím a M.E.G Charity se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.10.2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.megcharity.cz

 

Vytvořila MEG Mašková s aktualizací dne 22.6.22

Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email
X